REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Kultura Pichcenia studio kulinarne dostępny pod adresem internetowym www.kulturapichcenia.pl, prowadzony przez Julitę Krebs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Julita Krebs z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego nr 116/13, NIP 6772447282, REGON: 384559072) oraz Tomasza Boreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Borecki z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego nr 45/45, NIP 7412098561, REGON: 384577466) – wspólnie działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą Krebs & Borecki z siedzibą w Krakowie (adres: 31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11, NIP 9452231174, REGON: 384598764), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dalej zwanej jako „Organizator”.

2. Osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

3. Każdy Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Niezapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia Uczestnika kursu z jego przestrzegania.

5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2

WARSZTATY KULINARNE

1. Warsztaty kulinarne prowadzone są przez Organizatora w studio dostępnym dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora (adres: 31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11) oraz w miejscach wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl.

3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach drogą elektroniczną poprzez witrynę www.kulturapichcenia.pl akceptuje zaprezentowane na stronie tej stronie szczegóły dotyczące warsztatów.

4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów.

6. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę oraz powiadomić o tym Organizatora. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wywołane reakcje alergiczne powstałe podczas trwania warsztatów, które wynikły z braku powiadomienia o tym Organizatora oraz zaniechania Uczestnika.

8. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk i wykorzystywania zdjęć oraz wizerunku uczestników w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych oraz stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl, a Uczestnik wyraża na to zgodę.
10. Uczestnik, który nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w miejscach, o których mowa w punkcie powyższym powinien niezwłocznie zgłosić sprzeciw Organizatorowi. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane podczas warsztatów, o ile nie zmienia to istotnie charakteru ani zakresu warsztatów. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wyproszenia z warsztatów:
a) Uczestników, w stosunku do których zachodzić będzie podejrzenie, że Uczestnik ten znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) Uczestników, których zachowanie, mimo upomnienia kucharza prowadzącego znacznie utrudnia prowadzenie Warsztatów. 

W zaistniałych sytuacjach Uczestnik nie będzie mógł wnosić o zwrot kosztów warsztatów. 

§3

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

2. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach poprzez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z ceną danych warsztatów.

3. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.kulturapichcenia.pl. Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie warsztatów wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch osób.

4. Uczestnik, który dokonał zapłaty za warsztat jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty drogą e-mailową przez Organizatora, po otrzymaniu płatności.

5. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem banku.

6. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

7. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

– zajęcia grupowe z prowadzącym,

– artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach,

– korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach,

– wydrukowane lub udostępnione Uczestnikom przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów,

– udostępnienie fartucha kuchennego oraz rękawic kuchennych na czas zajęć,

– wodę do korzystania podczas warsztatów (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

§4

REZYGNACJA, ODWOŁANIE, REKLAMACJA

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatu przysługuje mu pełny zwrot wniesionej opłaty pod warunkiem poinformowania Organizatora maksymalnie do 7 dni przed planowaną datą warsztatów.

2. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z udziału w warsztatach po upływie 7 dni przed datą planowanych warsztatów Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów.

3. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

4. Reklamacja Uczestnika może być rozpatrzona w dowolnym momencie.

a) Klient wysyła zgłoszenie drogą e-mailową do Organizatora na adres: info@kulturapichcenia.pl, celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia.

b) Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

c) Organizator nawiązuje kontakt z Uczestnikiem w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (e-mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Uczestnik uzyska informację o zwrocie gotówki.

d) W momencie zamknięcia reklamacji, Uczestnik podczas zwrotu gotówki podpisuje się czytelnie (imieniem i nazwiskiem) na egzemplarzu protokołu reklamacyjnego dostępnego w siedzibie Organizatora. 

e) W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnika, otrzymuje on zwrot należności w tej samej wartości oraz w takiej samej formie płatności. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.

5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres info@kulturapichcenia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu dotępnym na stronie www.kulturapichcenia.pl najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

§5

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w Studiu, a także do przestrzegania podstawowych zasad higieny zarówno w Studiu, jak i podczas Zajęć. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do zachowania należytej staranności w posługiwaniu się i użytkowaniu mienia Studia.

4. Uczestnik zobowiązany jest do używania sprzętu i akcesoriów do gotowania znajdujących się w Studio zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania. Dla ułatwienia podstawowe instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu znajdującego się Studio umieszczone są obok użytkowanego sprzętu. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien skontaktować się z personelem lub kucharzem prowadzącym Zajęcia. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu Studia, które są wynikiem jego działania, zaniechania działania i/lub zaniedbania oraz powstały podczas prowadzonych zajęć. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego używania sprzętu będącego na wyposażeniu Studia. 

6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego działania i/lub nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

REGULAMIN SKLEPU

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Kultura Pichcenia – studio kulinarne dostępny pod adresem internetowym www.kulturapichcenia.pl, prowadzony jest przez Julitę Krebs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Julita Krebs z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego nr 116/13, NIP 6772447282, REGON: 384559072) oraz Tomasza Boreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Borecki z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego nr 45/45, NIP 7412098561, REGON: 384577466) – wspólnie działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą Krebs & Borecki z siedzibą w Krakowie (adres: 31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11, NIP 9452231174, REGON: 384598764), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zwany dalej również „Organizatorem

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części dokumentu „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu, definiuje ofertę Sklepu, zasady dotyczące zakupu w Sklepie oraz prawa Klienta do rezygnacji i reklamacji.

3. W Sklepie oferowane są zajęcia kulinarne o różnym charakterze, wydarzenia specjalne zwane w dalszej części Regulaminu „Warsztatami”.

4. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Klient może kupić Warsztaty dla siebie lub dla innej osoby, w tym dla dziecka. Osoba, która finalnie weźmie udział w Warsztatach zwana jest w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.

5. Uczestnictwo w Warsztatach zakupionych za pośrednictwem Sklepu regulowane jest regulaminem warsztatów kulinarnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „Regulaminem Warsztatów”.

6. Regulamin Sklepu oraz Regulamin Warsztatów opublikowane są na stronie Sklepu i każdy użytkownik Sklepu ma do nich dostęp w dowolnym momencie.

7. Informacje o Warsztatach i produktach opublikowane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

9. Klient korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Organizator, w celu realizacji procesu sprzedaży, gromadzi dane Klienta w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mailowy i telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności Organizatora. 

10. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych danych osobowych ze Sklepu. W celu realizacji tego prawa Klient przesyła na adres e-mejlowy info@kulturapichcenia.pl swoje żądanie.

11. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Organizator.

§2

OFERTA SKLEPU

1. W Sklepie oferowane są Warsztaty, które mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej.

2. Organizatorem Warsztatów jest Organizator lub inny podmiot, w tym osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem, zwane dalej „pomocnikiem”.

3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora (31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11), zwanej w dalszej części dokumentu „Studiem” lub miejscach wskazanych przez Organizatora w wybranych przez Uczestnika warsztatach.

4. Warsztaty oferowane w Sklepie mają swój opis, który określa temat Warsztatów, osobę prowadzącą, datę, czas trwania i cenę Warsztatów oraz grupę, dla której są przeznaczone. Podana cena Warsztatów jest ceną brutto.

5. Warsztaty odbywają się w języku polskim. Wyjątek stanowią Warsztaty, przy opisie których podany został inny język ich prowadzenia.

6. Liczba miejsc na Zajęciach jest ograniczona i określona przez Firmę.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub łączenia Warsztatów.

§3

ZAKUP

1. Klient kupuje Warsztaty przez dodanie ich do koszyka, a następnie przechodzi przez cały proces zakupu w Sklepie.

2. Dostępne formy płatności w sklepie to: przelew on-line, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz elektroniczny przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4. Klient, kupując Warsztaty, akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.

5. Zakup Warsztatów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu Warsztatów przez Klienta.

6. W przypadku zakupu przez Klienta Warsztatów w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego ze Studiem, Studio ma prawo nie przyjąć Uczestnika na Warsztaty. Opłata za Warsztaty w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

§4

VOUCHERY

1. Możliwe jest wykupienie przez Klienta vouchera na oznaczoną kwotę upoważniającego do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych.

2. Vouchery do zakupienia znajdują się na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl.

3. Po dokonaniu wpłaty za voucher oraz przesyłkę, Organizator w ciągu 48 godzin wyśle Voucher listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres korespondencyjny.

4. Po dokonaniu zakupu Vouchera oraz wyboru formy dostawy jako odbioru osobistego, niezbędne jest ustalenie terminu odbioru przez kupującego mailowo lub telefonicznie.

5. Vouchery mogą być wykorzystywane na każde warsztaty oferowane na stronie internetowej.

6. W przypadku warsztatów droższych niż wartość vouchera, uczestnik jest zobowiązany do dopłaty do wartości warsztatów.

7. Różnica w cenie między warsztatami, a voucherem nie jest zwracana.

8. Voucher jest ważny przez rok od momentu zakupu.

9. Posiadacz vouchera, aby wziąć udział w wybranych przez siebie warsztatach proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy, na co najmniej 10 dni przed datą wybranych warsztatów w celu zarezerwowania miejsca.

10. Vouchery nie podlegają zwrotowi.
11. Klient, kupując Warsztaty, akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.

12. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu Warsztatów przez Klienta.

13. W przypadku zakupu przez Klienta vouchera w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego ze Studiem, Studio ma prawo nie przyjąć Uczestnika na Warsztaty. Opłata za Warsztaty w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

§5

KONTO

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@kulturapichcenia.pl.

§6

REZYGNACJA Z WARSZTATÓW, ODWOŁANIE, REKLAMACJE 

1. Warsztaty mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej, tym samym Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.

2. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach. W przypadku rezygnacji Klienta z Warsztatów jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Organizatora o swojej rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@kulturapichcenia.pl. W treści wiadomości Klient jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz – w przypadku dokonania opłaty za Warsztaty za pośrednictwem przelewu on-line lub karty kredytowej – podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.

3. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem karty płatniczej dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Zajęcia. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji i podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.
4. W przypadku rezygnacji Klienta z Warsztatów ma on prawo do wybrania innego tematu i daty Zajęć o wartości równej do odwołanej rezerwacji=.

5. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Warsztatach w terminie do 7 dni przed datą planowanych Warsztatów, Klient ma prawo do zwrotu opłaty za Warsztaty.

6. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Warsztatach lub niepojawienia się Klienta na wykupionych Warsztatach opłata za Warsztaty nie jest Klientowi zwracana. 

7. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Warsztatach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w Warsztatach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Organizatora w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora (31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11) lub poprzez e-mail (info@kulturapichcenia.pl) najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz podaniu Organizatorowi następujących danych: imię i nazwisko osoby zastępującej (w przypadku dzieci także wieku dziecka), oświadczenia o alergiach, numeru telefonu komórkowego do opiekuna potrzebny do ewentualnego kontaktu podczas przebywania dziecka na Warsztatach. Osoba uczestnicząca w Warsztatach w zastępstwie Klienta zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Warsztatów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów bez podawania przyczyny. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Klientowi inny termin Warsztatów o tej samej lub innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę. Zwrot środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line i karty płatniczej dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Warsztaty.

9. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: info@kulturapichcenia.pl, lub w siedzibie Organizatora: 31-227 Kraków, ul. Zielińska nr 2/11 po uzupełnieniu formularza. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i powiadomi Klienta o decyzji. 

§7

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów i biorących w nich udział Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy. Pozyskane materiały mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych i komunikacyjnych Organizatora.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany zapisów Regulaminu.

Close Menu