REGULAMIN WYDARZEŃ KULINARNYCH

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Strona internetowa i sklep Kultura Pichcenia studio kulinarne dostępna pod adresem internetowym www.kulturapichcenia.pl, prowadzona przez Julitę Krebs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Julita Krebs (NIP 6772447282, REGON: 384559072) oraz Tomasza Boreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Borecki z siedzibą w Krakowie (NIP 7412098561, REGON: 384577466) – wspólnie działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą Krebs & Borecki s.c. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11 lok. 107, NIP 9452231174, REGON: 384598764), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dalej zwanej jako „Organizator”.

2. Osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwana dalej ,,Klient”), także osoby biorące udział w wydarzeniach kulinarnych lub pokazach kulinarnych albo spektaklach kulinarnych zorganizowanych przez Organizatora lub Klienta (zwani dalej „Uczestnikami”) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji wydarzeń kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

3. Warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne oraz spektakle kulinarne w niniejszym regulaminie określane są jako Wydarzenia kulinarne.

4. Każdy Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Niezapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia Uczestnika wydarzenia z jego przestrzegania.

6. Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu organizowanych przez Organizatora lub Klienta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, chyba, że wydarzenie kulinarne objęte zostanie udostępnionym, odrębnym dla danego wydarzenia regulaminem.

§2

WYDARZENIA KULINARNE

1. Wydarzenia kulinarne prowadzone są przez Organizatora w miejscu wyznaczonym przez Organizatora lub Klienta dla grup wiekowych każdorazowo opisanych przy organizowaniu konkretnego wydarzenia. Za dzieci biorące udział w wydarzeniach kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

2. Wydarzenia kulinarne odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl lub wskazanych przez Klienta w wybrany przez niego sposób.

3. Uczestnik zgłaszając udział w wydarzeniach kulinarnych organizowanych przez Organizatora drogą elektroniczną poprzez witrynę www.kulturapichcenia.pl akceptuje zaprezentowane na stronie tej stronie szczegóły dotyczące wydarzeń kulinarnych lub mailowo przez adres: info@kulturapichenia.pl po dokonanych szczegółowych ustaleniach i zapłaty ustalonej ceny.

4. Uczestnik zgłaszając udział w wydarzeniach kulinarnych organizowanych przez Klienta stosuje się każdorazowo do informacji o wydarzeniu kulinarnym oraz sposobie rezerwacji i zapłaty zamieszczonych przez Klienta w miejscu przez niego wybranych.

5. Organizator nie odpowiada za roszczenia związane z zapłatą za wydarzenia kulinarne, którą pobiera Klient.

6. Liczba miejsc na wydarzeniach kulinarnych jest ograniczona i określana przez Organizatora lub Klienta.

7. Czas trwania wydarzeń kulinarnych określa Organizator lub Klient i informuje o nim przy opisie danych wydarzeń kulinarnych.

8. Organizator informuje, że do przygotowania potraw podczas wydarzeń kulinarnych wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu kulinarnym, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę oraz powiadomić o tym Organizatora. W przypadku uczestniczenia w wydarzeniu kulinarnym, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym wydarzenie kulinarne. Organizator zastrzega, że podawany w opisie wydarzenia kulinarnego program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wywołane reakcje alergiczne powstałe podczas trwania wydarzenia kulinarnego, które wynikły z braku powiadomienia o tym Organizatora oraz zaniechania Uczestnika.

10. Uczestnik nie może korzystać podczas wydarzenia kulinarnego z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania wydarzeń kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk i wykorzystywania zdjęć oraz wizerunku uczestników w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych oraz stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl, a Uczestnik wyraża na to zgodę.

12. Uczestnik, który nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w miejscach, o których mowa w punkcie powyższym powinien niezwłocznie zgłosić sprzeciw Organizatorowi. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane podczas wydarzeń kulinarnych, o ile nie zmienia to istotnie charakteru ani zakresu wydarzenia. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wyproszenia z wydarzeń kulinarnych:
a) Uczestników, w stosunku do których zachodzić będzie podejrzenie, że Uczestnik ten znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) Uczestników, których zachowanie, mimo upomnienia kucharza prowadzącego znacznie utrudnia prowadzenie wydarzenia kulinarnego.

W zaistniałych sytuacjach Uczestnik nie będzie mógł wnosić o zwrot kosztów wydarzenia kulinarnego. 

§3

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy paragraf dotyczy wydarzeń kulinarnych organizowanych przez Organizatora. Wydarzenia kulinarne organizowane przez Klienta zostają uregulowane w dowolny sposób i w miejscu przez niego wskazanym.

2. Czas trwania wydarzeń kulinarnych określa Organizator i informuje o nim przy opisie danego wydarzenia kulinarnego. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników. Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia wydarzenia kulinarnego, żeby Uczestnicy mogli wykonać potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może także skrócić wydarzenie kulinarne lub zmienić ich program.

3. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca w wydarzeniu kulinarnym poprzez wybranie tematu i daty wydarzenia kulinarnego, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej zgodnie z ceną danego wydarzenia kulinarnego.

4. Cena wydarzenia kulinarnego jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danego wydarzenia kulinarnego na stronie www.kulturapichcenia.pl. Ceny wydarzeń kulinarnych to ceny brutto za jedną osobę, chyba, że w opisie wydarzenia kulinarnego wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch lub więcej osób.

5. Uczestnik, który dokonał zapłaty za wydarzenie kulinarne jest informowany o przyjęciu zapisu na wydarzenie kulinarne drogą e-mailową przez Organizatora, po otrzymaniu płatności.

6. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem banku.

7. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danym wydarzeniu kulinarnym.

8. Opłata za uczestnictwo w wydarzeniach, co do zasady, obejmuje:

– zajęcia grupowe z prowadzącym,

– artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym,

– korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu kulinarnym,

– wydrukowane lub udostępnione Uczestnikom przepisy potraw przygotowywanych podczas wydarzenia kulinarnego,

– udostępnienie fartucha kuchennego oraz rękawic kuchennych na czas zajęć,

– wodę do korzystania podczas wydarzenia kulinarnego (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie danego wydarzenia kulinarnego).

§4

REZYGNACJA, ODWOŁANIE, REKLAMACJA

1. Niniejszy paragraf dotyczy wydarzeń kulinarnych organizowanych przez Organizatora. Wydarzenia kulinarne organizowane przez Klienta zostają uregulowane w dowolny sposób w miejscu przez niego wskazanym.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wydarzenia kulinarnego przysługuje mu pełny zwrot wniesionej opłaty pod warunkiem poinformowania Organizatora maksymalnie miesiąc przed planowanym wydarzeniem kulinarnym, o ile informacja o możliwości odwołania została zawarta w opisie danego wydarzenia kulinarnego.

3. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu kulinarnym po upływie miesiąca przed datą planowanego wydarzenia kulinarnego Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego wydarzenia kulinarnego.

4. Odwołując wydarzenie kulinarne Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin wydarzenia kulinarnego o tej samej, bądź innej tematyce w adekwatnym przedziale wiekowym przypisanym do danego wydarzenia kulinarnego. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na tę zmianę.

5. Reklamacja Uczestnika może być rozpatrzona w dowolnym momencie po spełnieniu poniższych wymagań:

a) Klient wysyła zgłoszenie drogą e-mailową do Organizatora na adres: info@kulturapichcenia.pl, celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia lub pocztą na aktualny adres siedziby Organizarota.

b) Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

c) Organizator nawiązuje kontakt z Uczestnikiem w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (e-mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Uczestnik uzyska informację o zwrocie zapłaconej ceny w kwocie wybranego wydarzenia.

d) W momencie zamknięcia reklamacji Uczestnik zgodnie z ustaleniami otrzymuje zwrot na rachunek bankowy przez niego poprzednio wskazany lub zwrot gotówki – wówczas podpisuje się czytelnie (imieniem i nazwiskiem) na egzemplarzu protokołu reklamacyjnego dostępnego w siedzibie Organizatora. 

e) W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnika, otrzymuje on zwrot należności w tej samej wartości oraz w takiej samej formie płatności. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.

6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych wydarzeniach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych wydarzeniach kulinarnych zamiast niego, jeżeli spełnia kryteria dopuszczenia do udziału w wydarzeniu kulinarnym. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres info@kulturapichcenia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu dotępnym na stronie www.kulturapichcenia.pl najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem wydarzenia kulinarnego, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w wydarzeniu kulinarnym jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu, chyba, że dane wydarzenie zostało objętę odrębnym regulaminem udostępnionym przy opisie wydarzenia kulinarnego.

§5

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas wydarzeń kulinarnych podstawowych zasad higieny.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego wydarzenie kulinarne oraz zasad BHP obowiązujących w miejscu wydarzenia.

3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich warunków sanitarnych oraz zapewnienia niezbędnych produktów do przestrzegania warunków sanitarnych celem minimalizacji ryzyka zakażenia się wirusem COVID-19 poprzez zapewnienie artykułów takich jak: płyn do dezynfekcji, ręczniki papierowe, maseczki na twarz, rękawiczki jednorazowe.

4. Uczestnik, którego stan zdrowia może świadczyć o zakażeniu się wirusem COVID-19, nie zostanie dopuszczony do udziału w wydarzeniu kulinarnym, a zakupiony bilet nie będzie podlegał zwrotowi ani reklamacji.

5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas wydarzeń kulinarnych, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej. Uczestnicy Zajęć są obowiązani do zachowania porządku i czystości w miejscu przeprowadzenia wydarzenia kulinarnego. Uczestnicy wydarzeń kulinarnych są bowiązani do zachowania należytej staranności w posługiwaniu się i użytkowaniu mienia należącego do Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do używania sprzętu i akcesoriów do gotowania podczas wydarzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania, które szczegółowo opisuje prowadzący wydarzenie. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien skontaktować się z kucharzem prowadzącym wydarzenie kulinarne. 

7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora, które są wynikiem jego działania, zaniechania działania i/lub zaniedbania oraz powstały podczas wydarzenia kulinarnego. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego używania sprzętu będącego w wyposażeniu Organizatora lub Klienta. 

8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego działania i/lub nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
9. W przypadku uszkodzenia mienia należącego do Klienta, Klient może wnosić roszczenia do uczestnika, który naruszył postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili wstęp na wydarzenie i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

REGULAMIN SKLEPU

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Kultura Pichcenia – studio kulinarne dostępny pod adresem internetowym www.kulturapichcenia.pl, prowadzony jest przez Julitę Krebs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Julita Krebs (NIP 6772447282, REGON: 384559072) oraz Tomasza Boreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Borecki (NIP 7412098561, REGON: 384577466) – wspólnie działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą Krebs & Borecki z siedzibą w Krakowie (adres: 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11 lok. 107, NIP 9452231174, REGON: 384598764), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zwany dalej również „Organizatorem

2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części dokumentu „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu, definiuje ofertę Sklepu, zasady dotyczące zakupu w Sklepie oraz prawa Klienta do rezygnacji i reklamacji.

3. W Sklepie oferowane są zajęcia kulinarne o różnym charakterze, wydarzenia specjalne zwane w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniami kulinarnymi”.

4. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Kupujący”. Kupujący może kupić wydarzenie dla siebie lub dla innej osoby, w tym dla dziecka. Osoba, która finalnie weźmie udział w wydarzeniach kulinarnych (warsztatach lub pokazach albo spektaklach) zwana jest w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.

5. Uczestnictwo w wydarzeniach kulinarnych zakupionych za pośrednictwem Sklepu regulowane jest regulaminem wszelkich wydarzeń kulinarnych, zwanym w dalszej części Regulaminu „REGULAMIN WYDARZEŃ KULINARNYCH”.

6. Regulamin Sklepu oraz Regulamin wydarzeń kulinarnych opublikowane są na stronie Sklepu i każdy użytkownik Sklepu ma do nich dostęp w dowolnym momencie.

7. Informacje o wydarzenia kulinarnych i produktach opublikowane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

9. Kupujący korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Organizator, w celu realizacji procesu sprzedaży, gromadzi dane Klienta w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mailowy i telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce prywatności Organizatora. 

10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych danych osobowych ze Sklepu. W celu realizacji tego prawa Klient przesyła na adres e-mejlowy info@kulturapichcenia.pl swoje żądanie.

11. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Organizator.

§2

OFERTA SKLEPU

1. W Sklepie oferowane są wydarzenia kulinarne, które mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej.

2. Organizatorem wydarzeń kulinarnych jest Organizator lub inny podmiot, w tym osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem, zwane dalej „pomocnikiem”.

3. Wydarzenia kulinarne odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora, wskazane są każdorazowo w opisie wybranego przez Kupującego wydarzenia.

4. Wydarzenia kulinarne oferowane w Sklepie mają swój opis, który określa temat wydarzenia, osobę prowadzącą, datę, czas trwania oraz cenę wydarzenia kulinarnego oraz grupę, dla której są przeznaczone. Podana cena wydarzeń kulinarnych jest ceną brutto.

5. Wydarzenia kulinarne odbywają się w języku polskim. Wyjątek stanowią wydarzenia kulinarne, przy opisie których podany został inny język ich prowadzenia.

6. Liczba miejsc na Zajęciach jest ograniczona i określona przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub łączenia wydarzeń kulinarnych.

§3

ZAKUP

1. Kupujący nabywa bilet na udział w wydarzeniu kulinarnym przez dodanie do koszyka, a następnie przechodzi przez cały proces zakupu w Sklepie.

2. Dostępne formy płatności w sklepie to: przelew on-line, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz elektroniczny przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji lub uzyskaniu zapłaty na rachunek bankowy Organizarota.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4. Kupujący przy zakupie wydarzenia kulinarnego akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.

5. Zakup wydarzenia kulinarnego jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu wydarzenia kulinarnego przez Kupującego.

6. W przypadku zakupu przez Kupującego wydarzenia w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego z Organizatorem, Organizator ma prawo nie przyjąć Uczestnika na wydarzenie. Opłata za wydarzenie w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

§4

VOUCHERY

1.Możliwe jest wykupienie przez Kupującego vouchera na oznaczoną kwotę upoważniającego do wzięcia udziału w wydarzeniach kulinarnych.

2. Vouchery do zakupienia znajdują się na stronie internetowej www.kulturapichcenia.pl.

3. Po dokonaniu wpłaty za voucher oraz przesyłkę, Organizator w ciągu 72 godzin wyśle Voucher w formie elektronicznej pod wskazany adres e-mail lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres korespondencyjny.

4. Po dokonaniu zakupu Vouchera oraz wyboru formy dostawy jako odbioru osobistego, niezbędne jest ustalenie terminu odbioru przez kupującego mailowo lub telefonicznie.

5. Vouchery mogą być wykorzystywane na wydarzenia kulinarne oferowane na wyżej wskazanej stronie internetowej, które taką informację zawierają.

6. W przypadku wydarzeń kulinarnych droższych niż wartość vouchera, uczestnik jest zobowiązany do dopłaty do wartości wydarzenia kulinarnego.

7. Różnica w cenie między wydarzeniami kulinarnymi, a voucherem nie jest zwracana.

8. Voucher jest ważny przez rok od momentu zakupu.

9. Posiadacz vouchera, aby wziąć udział w wybranych przez siebie wydarzeniach kulinarnych proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy, na co najmniej 14 dni przed datą wybranego wydarzenia kulinarnego, w celu zarezerwowania miejsca.

10. Vouchery nie podlegają zwrotowi.

11. Klient, kupując udział w wydarzeniach kulinarnych, akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.

12. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu wydarzeń kulinarnych przez Kupującego.

13. W przypadku zakupu przez Kupującego vouchera w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego z Organizarotem, Organizator ma prawo nie przyjąć Uczestnika na wydarzenie kulinarne. Opłata za wydarzenie kulinarne w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

§5

KONTO

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Osoba posiadająca konto ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@kulturapichcenia.pl.

§6

REZYGNACJA Z WYDARZEŃ KULINARNYCH, 
ODWOŁANIE, REKLAMACJE 

1. Wydarzenia kulinarne mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej, tym samym Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.

2. Kupujący ma prawo zrezygnować z udziału w wydarzeniach kulinarnych. W przypadku rezygnacji Kupującego z wydarzenia kulinarnego jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Organizatora o swojej rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@kulturapichcenia.pl. W treści wiadomości Kupujący jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz – w przypadku dokonania opłaty za wydarzenie kulinarne za pośrednictwem przelewu on-line lub karty kredytowej – podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.

3. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Kupującego za pośrednictwem przelewu on-line dokonywany jest na wskazane przez Kpującego konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Kupującego za pośrednictwem karty płatniczej dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Kupującego za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Kupujący opłacił dane wydarzenie kulinarne. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Kupującego rezygnacji i podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.
4. W przypadku dopuszczalnej rezygnacji Kupującego z wydarzenia kulinarnego ma on prawo do wybrania innego tematu i daty wydarzenia kulinarnego o wartości równej do odwołanej rezerwacji.

5. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji Kupującego z udziału w wydarzeniu kulinarnym w terminie do miesiąca przed datą planowanego wydarzenia kulinarnego, Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za wydarzenie kulinarne.

6. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Kupującego z udziału w wydarzeniu kulinarnym lub niepojawienia się Kupującego lub osoby przez niego wskazanej na wykupionych wydarzeniach kulinarnych opłata za wydarzenie kulinarne nie jest Kupującemu zwracana. 

7. Kupujący w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych wydarzeniach kulinarnych ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w wydarzeniu kulinarnym zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Organizatora w formie pisemnej na aktualny adres siedziby Organizatora (adres: 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11 lok. 107) lub poprzez e-mail (info@kulturapichcenia.pl) najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz podaniu Organizatorowi następujących danych: imię i nazwisko osoby zastępującej (w przypadku dzieci także wieku dziecka), oświadczenia o alergiach, numeru telefonu komórkowego do opiekuna potrzebny do ewentualnego kontaktu podczas przebywania dziecka na wydarzeniu kulinarnym. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu kulinarnym w zastępstwie Kupującego zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu wydarzenia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulinarnego bez podawania przyczyny. Odwołując wydarzenie kulinarne Organizator może zaproponować Kupującemu inny termin wydarzenia o tej samej lub innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez Kupującego opłaty niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę. Zwrot środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Kupującego za pośrednictwem przelewu on-line i karty płatniczej dokonywany jest na wskazane przez Kupującego konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Kupującego za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Kupującego opłacił dane wydarzenie kulinarne.

9. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: info@kulturapichcenia.pl, lub w siedzibie Organizatora: 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11 lok. 107, po uzupełnieniu formularza. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i powiadomi Kupującego o decyzji.

§7

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania wydarzeń kulinarnych i biorących w nich udział Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy. Pozyskane materiały mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych i komunikacyjnych Organizatora. W przypadku braku zgody na powyższe, uczestnik wydarzenia może wnieść niezwłocznie sprzeciw.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany zapisów Regulaminu.

Close Menu